Unbribable Bosnia and Herzegovina?

26.01.2015 , 18:00 Uhr
Ort: Berlin, Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstrasse 8
Partner: Heinrich-Böll-Stiftung, Humboldt Universität zu Berlin, Südosteuropa-Gesellschaft e.V.